Obor – Obchodní akademie

ŠVP: Obchodní akademie Tábor

Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Zaměření: Podnikání a mezinárodní obchod

Profesní uplatnění absolventů

Absolventi mohou nalézt uplatnění  zejména v ekonomické oblasti jako ekonomové, účetní, finanční referenti, sekretářky, asistenti, obchodní zástupci, dále mohou zastávat pozice  ve státní správě a další ekonomickoadministrativní funkce.  Na základě zvolené specializace mají předpoklady pro samostatnou práci ve firmách se zahraniční účastí nebo přímo v zahraničních firmách.

Současně jsou  připravováni tak, aby po složení maturitní zkoušky mohli pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.

V souvislosti se zaměřením oboru (mezinárodní obchod) je během studia kladen velký důraz na  dobrou znalost cizích jazyků, proto se vyučují v různé kombinaci dva cizí jazyky (AJ, FJ, NJ, RJ).  Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, dějepis, hospodářský zeměpis, společenskovědní kultura, matematika) a cizích jazyků je výuka zaměřena především na odborné ekonomické předměty (ekonomika včetně ekonomiky mezinárodního obchodu, účetnictví, statistika, informační technologie, marketing, právo, hospodářská korespondence a další).

Kompetence absolventa

 • schopnost samostatného vedení evidence podnikatelské činnosti,
 • schopnost komunikace v cizojazyčném prostředí ústně a písemně ve dvou světových jazycích,
 • schopnost  pracovat v týmu a jednat s lidmi,
 • schopnost  efektivně vyhledávat a zpracovávat informace,
 • znalost důležitých právních norem, jejich vyhledávání a práce s nimi,
 • znalost účetnictví,
 • schopnost práce s vybraným softwarovým vybavením,
 • schopnost využívání základních marketingových metod,
 • znalost problematiky manažerských činností,
 • znalost makroekonomických a mikroekonomických vazeb v národním hospodářství,
 • schopnost zpracování písemností podle pravidel normalizované úpravy,
 • schopnost práce se základním a aplikačním programovým vybavením PC,
 • schopnost orientace v činnosti bank, pojišťoven a ostatních finančních institucí,
 • schopnost využívat platební instrumenty v mezinárodním obchodě a pracovat s dokumenty (i v cizím jazyce) v zahraničním obchodě.

Učební plán oboru Obchodní akademie platný od školního roku 2013/2014 (první ročník)


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz