Německý jazyk – digitální učební materiály

Slovesa – sada 1

Název: Pomocná slovesa
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití pomocných sloves sein a haben, příklady ve větách, praktické procvičení
Typ souboru: notebook
Název: Silná slovesa v prézentu
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Časování silných sloves v přítomném času a jejich užití ve větách, praktické procvičování na příkladech
Typ souboru: notebook
Název: Imperativ
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití rozkazovacího způsobu u všech sloves. Použití rozkazovacího způsobu ve větách, procvičení na příkladech
Typ souboru: notebook
Název: Způsobová slovesa
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Časování způsobových sloves a jejich užití ve větách, sovětích. Procvičení na příkladech a testech
Typ souboru: notebook
Název: Neodlučitelné předpony
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití sloves s neodlučitelnými předponami (v jednoduché větě, ve vedlejší větě, po způsobových slovesech)
Typ souboru: notebook
Název: Odlučitelné předpony
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití sloves s odlučitelnými předponami (v jednoduché větě, ve vedlejší větě, po způsobových slovesech)
Typ souboru: notebook
Název: Budoucí čas
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití budoucího času ve větách, souvětích.Vysvětlení na příkladech a cvičeních
Typ souboru: notebook
Název: Perfektum pravidelných, způsobových a pomocných sloves
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití složeného minulého času u sloves slabých, způsobových a pomocných, procvičování ve větách na příkladech
Typ souboru: notebook
Název: Perfektum nepravidelných sloves
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Způsob tvoření minulého času perfekta, použití pomocného slovesa a tvoření příčestí minulého. Užití času ve větě jednoduché i souvětí, např. ve větě vedlejší. Procvičení na příkladech
Typ souboru: notebook
Název: Opakování perfekta sloves
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Procvičování složeneho minulého času všech sloves
Typ souboru: notebook
Název: Préteritum pravidelných, způsobových a pomocných sloves
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití minulého času préterita u pravidelných, způsobových a pomocných sloves, na příkladech ve větách a cvičeních
Typ souboru: notebook
Název: Préteritum nepravidelných sloves
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití jednoduchého minulého času nepravidelných sloves
Typ souboru: notebook
Název: Příčestí minulé
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užitítvarůpříčestíminulého, jeho užití v přísudku a přívlastku shodném
Typ souboru: notebook
Název: Příčestí přítomné
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití tvarů příčestí přítomného, jeho užití v přísudku a přívlastku shodném
Typ souboru: notebook
Název: Trpný rod
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití trpného rodu v přítomném, minulém a budoucím čase
Typ souboru: notebook
Název: Slovesné vazby
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Užívání slovesných vazeb ve větách, v souvětích, seznámení s předložkovými a bezpředložkovými vazbami. Vysvětlení na příkladech a cvičeních
Typ souboru: notebook
Název: Závislý infinitiv po substantivech a adjektivech
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití infinitivních konstrukcí závislých na podstatném jménu a přídavném jménu. Procvičení na příkladech a cvičeních
Typ souboru: notebook
Název: Závislý infinitiv po slovesech
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití infinitivních konstrukcí závislých na slovesu. Vysvětlení na příkladech, cvičeních a testech
Typ souboru: notebook
Název: Konjunktiv préterita
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití konjunktivu préterita sloves pravidelných, nepravidelných, způsobových a pomocných
Typ souboru: notebook
Název: Konjunktiv plusquamperfekta
Autor: Mgr. Zuzana Veselá
Anotace: Tvoření a užití konjunktivu plusquamperfekta, tvoření podmínkových vět
Typ souboru: notebook

www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz