Kritéria pro udělení certifikátu Světová škola

Kritéria pro udělení certifikátu Světová škola vycházejí z cílů a principů globálního rozvojového vzdělávání (GRV) uvedených v Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání pro rok 2011-2015. Úzce souvisí s průřezovými tématy RVP. Obzvláště pak s tématem Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS).

GRV je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích.  Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít svůj důstojný život.

Kritéria udělení:

1. Témata globálního rozvojového vzdělávání jsou součástí života školy

Škola zařazuje do výuky globální rozvojovou problematiku. O výuce pak informuje organizaci, u které se škola přihlásila.

2. Škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti globálního rozvojového vzdělávání

Na webové stránce školy jsou prezentovány a pravidelně aktualizovány aktivity související s globální a rozvojovou problematikou. Současně jsou informace o projektu a globální rozvojové problematice vystaveny na dobře viditelném místě v prostorách školy, jsou propagovány v regionálních médiích či prostřednictvím místních partnerských organizací.

3. Škola sleduje problémy v místě školy, které mají globální dopad

Studenti provedou ve škole a okolí průzkum související s globálními problémy. Výsledky a vyhodnocení průzkumu pak slouží k pojmenování místního problému, který má globální přesah a jehož řešení se studenti chtějí a budou věnovat.

4. Škola navrhuje způsoby řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem

Studenti vyhledají místní partnerskou organizaci, se kterou se domluví na spolupráci při pořádání konkrétní akce s cílem přispět tak k řešení vybraného problému. Místním partnerem mohou být úřady, zájmové oddíly, knihovny, zástupci místních firem, spolky apod. Samotná realizace akce by měla přinést zlepšení situace v místě školy či zvýšit povědomí okolních obyvatel o zvoleném problému.

5. Škola pořádá místní akce, které přinášejí pozitivní změny

Škola jednou do roka organizuje akci ve spolupráci s místním partnerem a zapojením místního tisku nebo televize na témata globálního rozvojového vzdělávání. Škola celou akci zdokumentuje nejen písemně, ale i v podobě fotografií, popř. krátkého videozáznamu.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz